top of page

地點:香港海洋公園怡慶坊

地點:會議展覽中心大會堂

地點:香港體育館

地點:國家大劇院音樂廳

地點:香港文化中心音樂廳

地點:奧地利黃金屋頂廣場

地點:中山市文化藝術中心

地點:北京宋慶齡未來劇院 

地點:海洋公園怡慶坊

地點:香港文化中心音樂廳

地點:香港大會堂音樂廳

地點:上環文娛中心

 -                                                                        

bottom of page