top of page

〝永遠的鄧麗君〞20周年紀念慈善餐舞會演出

Performance at "Forever Teresa Teng" - Teresa Teng Fan Club 20th Anniversary Charity Dinner

29/Jul/2015

博藝會 ClubONE Hong Kong

主辦 Presenter:

香港青年愛樂樂團 Hong Kong Youth Symphonic Orchestra

 -                                                                        

bottom of page