top of page

希望之聲周年音樂會2023

Annual Concert 2023

09/Jul/2023

尖沙咀街坊福利會 Tsim Sha Tsui District Kaifong Welfare Association

主辦 Presenter:

香港希望之聲少兒慈善基金會 Hong Kong Hope Through Music Children's Charity Ltd

參加:希望之聲少兒合唱團、希望之聲少兒弦樂團

 -                                                                        

bottom of page