top of page
圖46  DCM-0684.jpg

服務社區

讓基層家庭兒童在得到社會關懷的同時也投入社會服務,把學到的音樂之長,到社福機構義演,把愛心和關懷帶給弱勢社群、老人、單親、傷殘及有需要幫助的家庭和人士。

 -                                                                        

bottom of page