top of page

經典名曲之夜音樂會 2019

A Night of Classics Concert

1/Jan/2019

香港文化中心音樂廳 Hong Kong Cultural Centre

主辦 Presenter:

香港青年愛樂樂團 Hong Kong Youth Symphonic Orchestra

參演:希望之聲少兒合唱團、少兒弦樂團、共融大使蕭凱恩

 -                                                                        

bottom of page